Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Odstúpenie od zmluvy

Úvod Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ  upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Predávajúci vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúcemu - spotrebiteľovi zmluvne predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy tak, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Postup pri odstúpení od zmluvy:

-          Najneskôr 30. deň po prevzatí tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy;

 

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným listom na adresu: ERAJJ s.r.o. Dopravná 8, 83106  Bratislava, alebo akékoľvek iným  jednoznačný vyhlásením o odstúpení od zmluvy môže byť  aj elektronicky prostredníctvom našej meilovej stranky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme  e-mailom.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od  zmluvy a doruťený predmet zmluvy - tovar. Úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v oznámení na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou  na adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

 

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy


Príjemca: ERAJJ s.r.o. Dopravná 8, 83106  Bratislava

Tel.: 0902 890 504

e-mail:erajj@eraj.sk

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

a)      .....................................................................................................

b)      .....................................................................................................

c)      .....................................................................................................

 

Dátum dodania tovaru:          ..................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: .............................................................

 

Adresa spotrebiteľa: ................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

Číslo objednávky: * ..................................................................................................


Číslo faktúry: *         ..........................................


Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo: ..........................................

 

 

Dátum ..............                                       popis............................

 

 

Copyright 2015 - 2021 © Servis zdravotných pomôcok a zariadení