Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

1 Úvodné ustanovenia


1.1 Tieto zárucné a reklamacné podmienky upravujú vztah medzi Dodávatelom a Spotrebitelom.


1.2 Vzťah medzi Dodávatelom a Spotrebiteľom sa pri uplatnovaní reklamácií spravuje príslušnými
ustanoveniami zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov (dalej
len „Obciansky zákonník“),alebo  inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami
tohto reklamačného poriadku. Dodávateľ a Spotrebiteľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia
reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka a
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi s výnimkou uplatnenia kogentných noriem
Občianskeho zákonníka.


1.3 Spotrebiteľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok dňom potvrdenia objednávky
zo strany Dodávateľa v znení platnom a zverejnenom na webovej stránke www.erajj.sk.


1.4 Reklamačný poriadok je vydaný v zmysle ustanovení Občianského zákonníka, zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebitela“),
zákona c. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
v znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.


2 Zodpovednosť za vady:


2.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po
prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na predaný tovar predstavuje dobu v dĺžke trvania
24 mesiacov. V prípadoch, kedy samotná povaha tovaru predurčuje jeho rýchle opotrebenie
a neumožnuje tovar dlhšie užívať (spotrebovanie tovaru), zo samotnej povahy tovaru nie je
možné na taký druh tovaru uplatnit záručnú dobu v dlžke trvania podľa druhej vety tohto bodu.


2.2 Dodávateľ v záručnom liste vydanom Spotrebiteľovi môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah
záruky ustanovenej v bode 2.1 článku 2 tohto reklamačného poriadku, pričom podmienky
a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.


2.3 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Ak má kúpený tovar
uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do
prevádzky.


2.4 Do záručnej doby sa nezapocítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do
doby, keď Spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene
tovaru (alebo jeho casti) za nový tovar (alebo jeho casť), začne plynúť nová záručná doba dňom
prevzatia nového tovaru (alebo jeho časti).
2.5 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili
v zárucnej dobe.


2.6 Ak Dodávateľ pri kúpe tovaru ponúka Spotrebiteľovi k tovaru bezodplatne iný tovar,
nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. V prípade, ak si je Dodávateľ vedomý vád tovaru
ponúknutého bezodplatne, je povinný Spotrebiteľa pri ponuke takého tovaru na túto skutočnosť
upozorniť. Ak má taký tovar vady, je Spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť, bez nároku na taký nový
tovar. Ak Spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie penazí), je Spotrebiteľ
povinný vrátiť Dodávateľovi všetko plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj tovar získaný
bezodplatne v prípade, kedy bol súcasťou predaja tovaru).


2.7 Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté opotrebovaním

spotrebného materiálu, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam bežného 

prostredia, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s
dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovanímaleboi
zanedbávanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej
STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.)


2.8 Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar
odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí,
poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky
agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému polu, ak má
odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu
alebo tým, že Spotrebiteľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použivanie a v
rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.

2.9 Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 12 zákona c. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji nie je oprávnený vrátiť tovar, ktorý  poškodil
alebo iným spôsobom znemožnil jeho riadne užívanie. Podľa tohto ustanovenia nemožno vrátiť tovar,

ktorý Spotrebiteľ rozbalil, ďalej tovar, ktorý pre jeho vlastnosti nie je možné
vrátiť, tovar  ktorý bol vyhotovený podľa požiadaviek Spotrebiteľa na mieru.


3 Spôsob vybavenia reklamácie.


3.1 Spotrebiteľ si uplatňuje právo na opravu zakúpeného tovaru v sídle/mieste podnikania
Dodávateľa. Ak je v záručnom liste alebo Zozname záručných stredísk uvedená tretia osoba
určená na opravu zakúpeného tovaru (ďalej len „Záručný servis“), Spotrebiteľ si uplatní právo na
opravu v tomto záručnom servise. Zoznam záručných servisov Poskytovateľ zverejňuje
a aktualizuje prostredníctvom Webovej stránky.
Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od
kúpnej zmluvy a právo na primeranú zlavu si Spotrebitel uplatnuje v sídle/mieste podnikania
Dodávatela.

Copyright 2015 - 2024 © Servis zdravotných pomôcok a zariadení